skip to Main Content
+994 50 304 00 04 +994 22 252 07 40

 

 

Məhsulun sertifikatlaşdırma orqanı “AQROSERT” MMC-nin  keyfiyyət sahəsində apardığı siyasət onu  bir səlahiyyətli, müstəqil  və  qərəzsiz  nail olmasına, saxlanmasına  və tanınmasına yönəldilmiş, akkreditasiya sahəsində təsdiq edilmiş məhsulun sertifikatlaşdırma orqanıdır.
“AQROSERT” MMC-nin keyfiyyət sahəsinin məhsulun sertifikatlaşdırma orqanı kimi fəaliyyətinin əsas məqsədi aşağıdakılardır:
 1. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunveriliciyi və normativ hüquqi sənədlərə əsasən, akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq məhsulun uyğunluğunun təsdiq edilməsini təmin etməsi.
 2. Məhsulun uyğunluğunun təsdiqi nəticələrinə bütün marağı olan tərəflərin etibarının təmin edilməsidir;
Orqanın keyfiyyət sahəsində məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə fəaliyyətinin əsas vəzifələri aşağıdakılarının təmin edilməsidir:
 • məhsulun uyğunluğunun təsdiq edilməsi işlərin aparılması zamanı qanuna uyğunluq, obyektivlik, müstəqillik və qərəzsizlik;
 • akkreditasiya edilmiş şəxslərə akkreditasiyanın meyarlarına və tələblərinə riayət olunması;
 • uyğunluğun təsdiqliyinin nəticələri haqqında sifarişçiyə məlumatın vaxtında verilməsi;
 • kargüzarlıq üzrə və sənədlərin saxlanması üçün tələb olunan şəraitin, işlərin nəticəsində əldə edilən məlumatların məxfiliyi;
 • sertifikatlaşdırma orqanın (SO) sisteminin daima yaxşılaşdırılması və müdafiəsi;
 • milli və beynalxalq səviyyədə qərəzsiz, səlahiyyətli, məsul, açıq və müstəqil akkreditasiya sahəsində təsdiq edilmiş sertifikatlaşdırma orqanı kimi tanınması;
 • sifarişçilərə xidmətin səviyyəsinin daima artırılması və “AQROSERT” MMC-nin SO-da təsdiqliyini keçən məhsulun keyfiyyətinə istehlakçıların etibarına nail olunması;
 • “AQROSERT” MMC SO-ı analoji xidmət göstərən təşkilatlar arasında  rəqəbətli olması üçün öz fəaliyyətini genişləndirilməsi və keyfiyyətin yüksəlməsi yolu ilə onun məsul, müstəqil və  qərəzsiz sertifikatlaşdırma orqanı kimi tanınmasına nail olmaq.
Qoyulan məsələlərin həlli üçün SO rəhbəri aşağıdakı öhdəçiliyləri öz üzərinə götürür:
 • SO öz fəaliyyətini yerinə yetirən zaman onun müstəqilliyini və qərəzsizliyini təmin etmək;
 • Qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş qaydada SO olan akkreditasiyanın tələblərinin və meyarlarının riayət olunması;
 • Ekspertlərin müstəqilliyini kommersiya, inzibati və başqa təzyiqlərdən müdafiə etmək;
 • Öz fəaliyyətində keyfiyyət sahəsində qəbul olunmuş siyasətə əsaslanmaq;
Həyata keçirmə yolları:
 • SO-ı təsdiq olunmuş akkreditasiya sahəsinə əsasən, məhsulun uyğunluğunun təsdiqinin aparılmasını qanunvericiliyə, normativ hüquqi aktlara, həmçinin uyğunluğunu təsdiq edilmiş sahəsinə aid sənədlərə əsasən qəbul olunan qaydalara uyğun aparılması;
 • Daima öz ixtisasıni kurslar, seminarlar, həmçinin daxili və xarici mənbələrdən uyğunluğun təsdiqi sahəsində qazanılan nailiyyətlərlə tanış olan, təkmilləşmiş ekspert-auditorların və ixtisaslı personalın mövcüdluğu;
 • Lazımi və olduqca təşkilatı strukturlu SO-nın mövcüd olması;
 • SO-nın təsdiqlənmiş akkreditasiya sahəsinə daxil olan məhsulun uyğunluğunun təsdiqinin aparılması qaydalarının və SO-nın nəzərdə tutulan funksiyalarının dəqiq icra olunması, o cümlədən:
 • Istehsalın təhlili;
 • Sertifikatlaşdırılmış məhsula inspeksiya nəzarəti;
 • SO-na ictimai təşkilatlardan, dövlət idarələrin, ərizəçilərdən, yerli icra hakimiyyəti orqanlarından və s. sertifikatlaşdırılmış məhsula  olan reklamasiya haqqında məlumatın qeydiyyatı;
 • Keyfiyyətin daxili yoxlamalarının nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsi;
Milli və beynalxalq standartların tələblərinə cavab verən SO-ı bizim istehlakçılara sabit  keyfiyyətli xidmətin göstərilməsinə məhsulun sertifikatlaşdırma orqanı kollektivi zəmanət verir.
SO-nın personalı keyfiyyət üzrə rəhbəredici sənədlə tanış olması onların vəzifə borcudur və öz fəaliyyətində hazırki keyfiyyət sahəsində siyasəti rəhbər tutmalıdırlar.
“AQROSERT” MMC-nin direktoru R.M. Həsənov