skip to Main Content
+994 50 304 00 04 +994 22 252 07 40

“AQROSERT” MMC-nin

İstehlak mallarının və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı

AKKREDİTASİYA SAHƏSİ

(Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Məmməd Bürcəliyev küçəsi, 30)

Sıra Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadınlıqların, xidmətlərinin adı Kodu
1 2 3
1 Dənli (düyü istisna olmaqlabitkilərpaxlalı bitkilər və yağlı toxumlar  01.11
2 Təmizlənməmiş düyü 01.12
3 Tərəvəz, bostan məhsulları, kökümeyvəlivə köküyumrular 01.13
4 Şəkər qamışı 01.14
5 Fermentasiya edilməmiş tütün 01.15
6 Lifli bitkilər 01.16
7 Digər birillik bitkilər (Yem bitkiləri, Kəsilmiş güllər və qönçələr; gül toxumları) 01.19
8 Üzüm 01.21
9 Tropik və subtropik meyvələr 01.22
10 Sitrus meyvələri 01.23
11 Tumlu və çəyirdəkli meyvələr 01.24
12 Sair meyvə ağacları, kol meyvələri və qoz-fındıq 01.25
13 Yağlı meyvələr 01.26
14 İçki istehsalı üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri 01.27
15 Ədviyyat, ətirli və dərman bitkiləri 01.28
16 Digər çoxillik bitkilər 01.29
17 Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri 01.30
18 Qoyun və keçilər, onların çiy südü və yunu 01.45
19 Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa yardımçı xidmətlər 03.00
20 Duz və xalis natrium xlorid 08.93.10
21 Emal edilmiş və konservləşdirilmiş ət 10.11
22 Ev quşlarının emal edilmiş və edilməmiş məhsulları 10.12
23 Ət məhsulları və ev quşlarının ətindən, içalatdan və mal-qara qanından konservləşdirilmiş və hazır məhsullar 10.13
24 Emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar 10.20
25 Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof 10.31
26 Meyvə və tərəvəz şirələri 10.32
27 Digər qruplara daxil edilməyən emal edilmiş konservləşdirilmiş meyvə və tərəvə 10.39
28 Yağ və piylər 10.41
29 Marqarin və oxşar yeməli yağlar 10.42
30 Süd və pendir məhsulları 10.51
31 Dondurma 10.52
32 Dəyirman-ding sənayesi məhsullar 10.61
33 Nişasta və nişasta məhsulları 10.62
34 Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortla 10.71
35 Suxari və peçenyelər, konservləşdirilmiş təzə pirojnalar və şirniyyatlar 10.72
36 Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatlar 10.73
37 Şəkər (qənd) 10.81
38 Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları 10.82
39 Emal olunmuş kofe və çay 10.83
40 Ədviyyat 10.84
41 Hazır xörəklər və yeməklər 10.85
42 Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri 10.86
43 Şorbalar, yumurtalar, maya və digər qida məhsulları; ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan cövhər və şirələr 10.89.1
44 Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlər 10.91
45 Ev heyvanları üçün hazır yemlər 10.92
46 Distillə edilmiş spirtli içkilər 11.01
47 Üzüm şərabı 11.02
48 Sidr və sair meyvə şərabları 11.03
49 Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilər 11.04
50 Pivə 11.05
51 Səməni 11.06
52 Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara doldurulmuş sair sular 11.07
53 Tütün məmulatları 12.00
54 Gübrələr və azot birləşmələri 20.15
55 Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar 20.20
56 Kökümeyvəli, soğanaqlı və ya köküyumrulu tərəvəzlər 01.13.4
57 Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları; yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz 10.41.4
58 Xam pambıq 01.16.11
59 Günəbaxan toxumu 01.11.95.00
60 Təbii bal 01.49.21.00
61 Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər, Tarla işləri 01.61.1
62 Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər, İri buynuzlu mal-qaraya xidmət 01.62.10.10
63 Məhsul yığımından sonar göstərilən xidmətlə 01.63
64 Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər 01.64
65 Meşə ağacları plantasiyalarının salınması; meşə ağaclarının toxumları 02.10.1
66 Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa yardımçı xidmətlər 03.00
67 Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının və Sair ərzaq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlərsssssssssssss 46.31- 46.39.12
68 Gübrələrin və aqrokimyəvi məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər 46.75.11.00
69 Meyvə, tərəvəz, ət, balıq, çörək və süd məhsullarının və yumurtanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 47.00.1
70 Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər tərəfindən xidmətin göstərilməsi 55.10
71 Restoran xidmətləri və yeməyin çatdırılması üzrə xidmətlər 56.10
72 Hazır yeməklərin göndərilməsi 56.21
73 Yeməklərin satışı ilə əlaqədar sair xidmətlər 56.29
74 İçkilərin satışı üzrə xidmətlər 56.30
75 Sanatoriyaların xidmətləri 86.90.19.10

                                                                                                 Qeyri ərzaq sahəsi

Sıra Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadınlıqların, xidmətlərinin adı Kodu
1 2 3
1 İnşaat işləri üçün qum 08.12.11.90
2 İnşaat işləri üçün sıx dağ süxürlarından qırmadaş və çınqıl 08.12.12.30
3 Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar 23.62.10.00
4 Dekorativ və tikinti daşları, əhəngdaşı, gips, təbaşir və şist 08.11
5 Yapışdırıcılar-sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün 20.52
6 Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatları 23.61
7 Bacalar üçün gil kərpici 43.99.6
8 Portlandsement və şlakportlandsement 23.51.12
9 Təbii dekarativ daşlardan qum və qırmadaş 08.12.1
10 İnşaat əhəngi 23.52.1
11 İnşaat məhlulları 23.64
12 Sementlər 23.51.1
13 Gipskarton təbəqələr 23.62.10.00
14 Dam örtükləri üçün neft bitumları 23.99.13.00
15 Keramik kərpic və daşlar; Divarlar üçün üfüqi deşikli zavod kərpicləri 23.32.1
16 Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillər 22.21
17 Böyük və kiçik diametirli alüminium borular və ya borular üçün fitinqlər 24.42.26
18 Sair plastik kütlə məmulatları 22.29
19 Sellüloz, kağız və karton 17.1
20 Əsas çuqun, polad və ferroərintilər 24.1
21 Sair əlvan metallar 24.45
22 Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumlular 25.29
23 Metal konstruksiya məmulatları və onların hissələri 25.11.2
24 Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları 23.41.11.00
25 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatlar 29.32
26 Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar 23.99.12.00
27 Mühərrik yağları 19.20.29.10
28 Qeyri-həyat sığortası (ümumi sığorta) xidmətləri 65.12
29 Bərbərxana və sair gözəllik salonları tərəfindən göstərilən xidmətlər 96.02
30 Kosmetoloji xidmətlər 86.90.19

 

Sıra №

Məhsulun kodu

 

Məhsulun adı

1 20.41   Sabun və yuyucu vasitələr,
təmizləyici və cilalayıcı preparatlar
2 28.21.1   Sobalar, soba odluqları və onların hissələri
3 28.22.11 28.22.11.00 Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar
4 14.19.31 14.19.31.70 Qoruyucu əlcəklər
5 28.30.39 28.30.39.00 Sair kənd təsərrüfatı maşınları
6 26.30   Rabitə avadanlıqlar
7 31.09   Sair mebellər
8 20.30   Boyaqlar, laklar və oxşar
örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikalar

 

 

Qeyd: Sertifikatlaşdırma üzrə orqan texniki imkanlara malik olduqda və ya müəssisədə sınaqları aparmaq mümkün olduqda, Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan normativ-hüquqi aktlar (beynəlxalq və regional sazişlər, müəssisə standartları, texniki şərtlər və digər sənədlər) əsasında akkreditasiya sahəsinə daxil edilməklə digər məhsulların, işlərin xidmətlərində sertifikatlaşdırılmasını apara bilər.